Hệ số khả năng thanh toán hiện hành.

Hệ số khả năng thanh toán hiện hành.

Hệ số khả năng thanh toán hiện hành phản ánh mối quan hệ giữa tài sản ngắn hạn và các khoản nợ ngắn hạn. Hệ số thanh toán hiện hành...

Các chỉ số đánh giá khả năng thanh toán của doanh nghiệp.
Các bước đọc báo cáo tài chính doanh nghiệp
Các công ty chứng khoán hoạt động tại Việt Nam.

Hệ số khả năng thanh toán hiện hành.

Hệ số khả năng thanh toán hiện hành H(tthh) phản ánh mối quan hệ giữa tài sản ngắn hạn và các khoản nợ ngắn hạn. Hệ số thanh toán hiện hành thể hiện mức độ đảm bảo của tài sản lưu động với nợ ngắn hạn.

Nợ ngắn hạn là các khoản nợ phải thanh toán trong kỳ, do đó doanh nghiệp phải dùng tài sản thực có của mình để thanh toán bằng cách chuyển đổi một bộ phận thành tiền.

        Do đó Hệ số H(tthh) được xác định bởi công thức:

Tài sản ngắn hạn và Nợ ngắn hạn nằm ở đâu trong Báo cáo tài chính:

Tài sản ngắn hạn:

Nợ ngắn hạn:

Xem thêm: Đọc hiểu Bảng cân đối kế toán.

Bạn có thể xem trên website CafeF:

Hệ số khả năng thanh toán hiện hành phản ánh điều gì?

  • Phản ánh khả năng chuyển đổi tài sản thành tiền để thanh toán cho các khoản nợ ngắn hạn, hay thể hiện mức độ đảm bảo thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của doanh nghiệp.
  • Hệ số này cao cho thấy doanh nghiệp có khả năng chi trả cho các khoản nợ đến hạn. Tuy vậy, trong một số trường hợp, hệ số này quá cao chưa chắc đã tốt, để đánh giá chính xác hơn, cần xem xét thêm các chỉ số khác nữa của doanh nghiệp.
  • Hệ số khả năng thanh toán hiện hành thường được so sánh với hệ số trung bình ngành.

Cách đánh giá H(tthh):

  • Thông thường thì hệ số này thấp.
  • H(tthh)  > 2 : Phản ánh khả năng thanh toán của doanh nghiệp rất tốt, tuy nhiên hiệu quả sử dụng vốn có thể không cao và đòn bẩy tài chính thấp. Doanh nghiệp sẽ khó có bước tăng trưởng vượt bậc.
  • 1 ≤ H(tthh)  < 2: Phản ánh về cơ bản, với lượng tổng tài sản hiện có, doanh nghiệp hoàn toàn đáp ứng được các khoản nợ tới hạn.
  • Đặc biệt 0 ≤ H(tthh) < 1 : Thể hiện khả năng thanh toán của doanh nghiệp thấp, khi chỉ số càng tiến dần về 0, doanh nghiệp sẽ mất dần khả năng thanh toán, là dấu hiệu báo hiệu khó khăn tiềm ẩn về tài chính mà doanh nghiệp có thể gặp phải. Việc phá sản có thể xảy ra nếu doanh nghiệp không có giải pháp thực sự phù hợp.
  • H(tthh) = 2 : là hợp lý nhất, vì như thế doanh nghiệp sẽ duy trì được khả năng thanh toán ngắn hạn đồng thời duy trì được khả năng kinh doanh.

Xem thêm: Các bước đọc báo cáo tài chính doanh nghiệp.

COMMENTS

WORDPRESS: 0