Các bước đọc báo cáo tài chính doanh nghiệp

Các bước đọc báo cáo tài chính doanh nghiệp

Đọc và phân tích báo cáo tài chính là kỹ năng không thể thiếu khi Đầu tư tài chính, Đầu tư chứng khoán, Quản trị doanh nghiệp, Kiểm toán, Kế toán, Ngân hàng….

Hệ số khả năng thanh toán tổng quát
Các bước cần thực hiện khi muốn đầu tư chứng khoán.
Chứng khoán lập đỉnh mới trong ngày 02/04/2021.

Báo cáo tài chính là gì?

Báo cáo tài chính này được xem xét, phân tích để xác định xu hướng, các mục tiêu đã đạt được và các vấn đề trong tài chính của công ty. Những báo cáo này thường được chuẩn bị bởi kế toán hoặc phòng tài chính và thường bao gồm rất nhiều số liệu và bảng biểu.

Đọc và phân tích báo cáo tài chính là kỹ năng không thể thiếu khi Đầu tư tài chính, Đầu tư chứng khoánQuản trị doanh nghiệp, Kiểm toán, Kế toán, Ngân hàng….

Bài viết này  sẽ hướng dẫn đầy đủ và chi tiết nhất cho bạn về cách đọc và phân tích báo cáo tài chính, kèm theo cách áp dụng thực tế khi đầu tư chứng khoán.

Báo cáo tài chính (BCTC) cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động tài chính của doanh nghiệp, như: tài sản, nợ, vốn chủ sở hữu, doanh thu, lợi nhuận, dòng tiền

Báo cáo thường được công bố định kỳ vào cuối mỗi quý và vào cuối năm. Bộ báo cáo tài chính hoàn chỉnh bao gồm:

 • Báo cáo của Ban giám đốc.
 • Báo cáo của công ty kiểm toán độc lập.
 • Bảng cân đối kế toán.
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
 • Thuyết minh báo cáo tài chính.

Bạn nên bắt đầu như thế nào? Cho dù bạn không có chuyên môn về tài chính thì bạn vẫn có thể đọc được BCTC chỉ với 6 bước sau đây:

Bước 1. Xác định phạm vi thời gian của báo cáo tài chính.

Đầu tiên, hãy xác định xem báo cáo này cho biết tình trạng tài chính của doanh nghiệp trong khoảng thời gian nào. Thông thường, khoảng thời gian của báo cáo sẽ được đề cập ngay trên cùng hoặc trong phần tiêu đề của báo cáo.

Bước 2. Đọc hiểu bảng cân đối kế toán.

Bảng cân đối kế toán liệt kê các tài sản và nợ phải trả của công ty:

 • Cách thiết lập bảng cân đối kế toán: Các tài sản sẽ được liệt kê ở bên phải và các khoản nợ bên trái.
 • Đọc cột tài sản: Tài sản bao gồm tiền mặt, các khoản đầu tư, tài sản cố định và những thứ có giá trị khác thuộc sở hữu của công ty. Các tài sản được liệt kê theo thứ tự thanh khoản. Các tài sản có tính thanh khoản cao nhất, như tiền mặt, được trình bày trước.
 • Xem các khoản nợ: Nợ phải trả là các khoản nợ hoặc nghĩa vụ mà công ty nợ người khác. Chúng bao gồm tiền thuê mặt bằng, thuê văn phòng, lương trả cho nhân viên, thuế, thanh toán khoản vay và tiền nợ cho các nhà cung cấp hoặc nhà thầu khác.
 • Lưu ý sự khác biệt giữa nợ ngắn hạn và nợ dài hạn. Nợ ngắn hạn là những thứ sẽ được thanh toán trong vòng một năm. Nợ dài hạn sẽ mất hơn một năm.

>> Đọc thêm: ……………….

Bước 3. Đọc báo cáo kết quả kinh doanh.

Báo cáo kết quả kinh doanh sẽ cho bạn thấy công ty kiếm được bao nhiêu lợi nhuận trong khoảng thời gian nhất định và bất kỳ khoản chi phí nào được sử dụng để kiếm thu nhập đó cũng sẽ được phản ánh.

 • Đọc dòng trên cùng, “doanh số” hoặc “tổng doanh thu.” Điều này phản ánh số tiền mà công ty kiếm được từ việc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ của mình, trước khi mọi khoản chi phí được khấu trừ.
 • Xem xét chi phí hoạt động. Chúng bao gồm các chi phí kinh doanh, chẳng hạn như tiền lương và chi phí quảng cáo.
 • Lưu ý đường khấu hao. Điều này phản ánh chi phí của một tài sản trong khoảng thời gian mà công ty có thể sử dụng.
 • Kiểm tra lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh: là số tiền mà công ty đã kiếm được sau khi trừ chi phí hoạt động.
 • Nhìn vào số tiền lãi đã kiếm được và đã chi trả. Các khoản này được thêm vào (thu nhập lãi) và trừ (lãi phải trả) vào tổng lợi nhuận hoạt động.
 • Kiểm tra số thuế thu nhập đã được trừ.
 • Đọc dòng cuối cùng của báo cáo thu nhập: dòng này phản ánh lãi hoặc lỗ ròng.

>> Đọc thêm: ………………….

Bước 4. Đọc hiểu Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Báo cáo về dòng tiền này sẽ cho bạn biết lượng tiền mặt sẵn có của công ty và giúp theo dõi dòng tiền vào và ra khỏi công ty trong khoảng thời gian báo cáo.

 • Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh: phần này giúp phân tích việc sử dụng tiền mặt của công ty để đạt tình trạng lãi hay lỗ ròng như ở kết quả kinh doanh trên
 • Dòng tiền từ hoạt động đầu tư: bao gồm dòng tiền vào và dòng tiền ra có liên quan đến hoạt động đầu tư, mua sắm, thanh lý… tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác.
 • Dòng tiền từ hoạt động tài chính: cho biết doanh nghiệp đã thanh toán hay mua những tài sản tài chính nào, chẳng hạn như các khoản nợ ngân hàng.

>> Đọc thêm: ………………

Bước 5. Đọc hiểu Thuyết minh báo cáo tài chính.

Các chuyên gia kế toán thường sẽ cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về các số liệu đã trình bày trong báo cáo tài chính.

>> Đọc thêm: ………………

Bước 6. Xem thêm các tài liệu hỗ trợ khác nếu có thắc mắc

Bạn có thể tham khảo các tài liệu dự phòng hoặc hỗ trợ có sẵn, chẳng hạn như biên lai và hóa đơn, giúp giải thích các giao dịch có trong báo cáo tài chính.

>> Đọc thêm: ………………

Mời bạn theo dõi phần tiếp theo tại đây:

COMMENTS

WORDPRESS: 0